ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το έργο ΤΝουΣΣΝουΣ υπάγεται κάτω από την «Θεματική 1: Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της 3ης προκύρηξης “Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας, και Διάχυσης”. 

Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογικών εφαρμογών που προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς, με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρεις σχετικά με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. επισκευθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο www.elidek.gr